Welcome Guest [Log In] [Register]
Dobrodošli na forum Medžuslovjanskogo jezyka! Želajemo vam mnogo prijemnosti.
Добродошли на форум Меджусловјанского језыка! Желајемо вам много пријемности.
Welcome to Interslavic! We hope you enjoy your visit.

Sejčas pogledajete naše forum kako gosť. To znači, že imajete ograničeny dostup do někojih česti forum i ne možete koristati vse funkcije. Ako li pristupite v našu grupu, budete imati svobodny dostup do sekcij preznačenyh jedino za členov, na pr. založeňje profila, izsylaňje privatnyh poslaň i učestničstvo v glasovaňjah. Zapisaňje se jest prosto, bystro i vpolno bezplatno.

Сејчас погледајете наше форум како гость. То значи, же имајете ограничены доступ до некојих чести форум и не можете користати все функције. Ако ли приступите в нашу групу, будете имати свободны доступ до секциј презначеных једино за членов, на пр. заложеньје профила, изсыланьје приватных послань и учестничство в гласованьјах. Записаньје се јест просто, быстро и вполно безплатно.

You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.

Pristupite v našu grupu! Приступите в нашу групу! Join our community!
Ako li už jeste člen, prijavite se, že byste mogli koristati vse možnosti:
Ако ли уж јесте член, пријавите се, же бысте могли користати все можности:
If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Sentence - not words, please !; how to write Slovianski... with sense
Topic Started: Sep 30 2014, 12:11 PM (1,587 Views)
bandziol20
Member Avatar

12. By collecting the victims of many wild parachute plants scientists discovered that most of the trapped insects were flies of the genus Desmometopa.
13. This is a group with a predilection for sucking up vital fluids that leak out of honey bees as their bodies are pierced by the fangs of spiders.
14. Meanwhile, collecting chemicals given off by the flowers and running them through a gas chromatograph showed a combination of four molecules — 2-heptanone, geraniol, 2-nonanol and (E)-2-octenyl acetate — previously unknown in plants.
15. When scientists caught some foraging bees, stuck them in test tubes and poked them with the tip of a glass pipette to mimic a spider attack, the bees produced exactly these four compounds.
16. And when the researchers set traps containing the four chemicals out in the wild, they instantly attracted a goodly haul of Desmometopa.
Glasovanje je čista gluposť. Voting is a pure nonsense.
Pišem slovjansky. I write Slovianski.

http://www.conlangs.fora.pl/index.php
http://steen.free.fr/interslavic/dynamic_dictionary.html
http://dict.interslavic.com/index.jsp
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
bandziol20
Member Avatar

12. Sobravši žrtvy mnogyh divokyh svěčnic, učene odkryli, že večšinou ujetyh insektov byly muhy iz roda Desmometopa.
13. Ide o grupu s zaljubou pro nasysavanje životnyh tekučin, ktore iztekaju iz medonosnyh pčel, kak ih tělesa probodu bodaky paukov.
14. V toto vreme, sobirajuči kemikalije, ktore oddavali cvěty, i veduči ih črez gazovy kromatograf, učene našli tam kombinaciju četyrěh molekul - 2-heptanona, geraniola, 2-nonanola i (E)-2-oktenyla acetata - ktoryh se dotud u rastlin ne nahodilo.
15. Kogda učene zahytili nekoliko pčel-lětavok i stavili ih v testne cěvky, a potom tykali špičkou steklenoj pipety, štoby napodobniti napad pauka, pčely izdělali imenno teto četyri svezky.
16. A kogda raziskovatelje razstavili v divokoj prirodě muholovky s tymito četyrmi kemičnymi tvorbami, dobyli skoro značny ulov muh Desmometopa.
Glasovanje je čista gluposť. Voting is a pure nonsense.
Pišem slovjansky. I write Slovianski.

http://www.conlangs.fora.pl/index.php
http://steen.free.fr/interslavic/dynamic_dictionary.html
http://dict.interslavic.com/index.jsp
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
bandziol20
Member Avatar

17. An examination of past apiological research showed that the compounds in question are already known to students of bees.
18. The insects’ mandible glands produce 2-heptanone when they are attempting to bite predators.
19. This chemical has a debilitating effect on such threats to the hive as predatory moth larvae and mites.
20. The other three compounds, meanwhile, are signal molecules released by bees fighting for their lives, to notify colony members of the danger.
21. Together, then, these four substances are a good indication of a honey bee in the sort of trouble that is a dinner gong to Desmometopa.
22. That parachute plants have evolved to mimic this gong is yet another example of the deceptive power of plants.
Glasovanje je čista gluposť. Voting is a pure nonsense.
Pišem slovjansky. I write Slovianski.

http://www.conlangs.fora.pl/index.php
http://steen.free.fr/interslavic/dynamic_dictionary.html
http://dict.interslavic.com/index.jsp
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
bandziol20
Member Avatar

17. Propytanje prošlogo apiologičnogo raziska pokazalo, što teto svezky su už znane studentam pčelarstva.
18. Čeljustne žleze pčely iztvarjaju 2-heptanon, kogda ona pokuša ugryzti razbojnika.
19. Tato kemična tvorba oslabja učinok nektoryh groz dlja ulja, kak na priměr zažravyh ličinok moli i klešči.
20. Ostatne tri tvorby su signalne molekuly izpuščene pčelami vojujučimi za svoj život, štoby uvědomiti členy kolonije o opasnosti.
21. Togda vse četyri tvorby javiju se dobrym pokazateljem pčely, ktora se najde v kakojto neprigodnosti, što je kak gong na večerju pro Desmometopa.
22. To, što svěčnice se izvinuli tako, štoby napodobniti gong, je ješče jeden priměr zabludlivosti rastlin.
Glasovanje je čista gluposť. Voting is a pure nonsense.
Pišem slovjansky. I write Slovianski.

http://www.conlangs.fora.pl/index.php
http://steen.free.fr/interslavic/dynamic_dictionary.html
http://dict.interslavic.com/index.jsp
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
bandziol20
Member Avatar

Earth’s plants are countering some of the effects of climate change. (en)
Rastliny na Zemi su v borbě s nektorymi iz poslědstvij klimatskoj proměny. (slovianski-b)

More photosynthesis means a slower rise in carbon dioxide levels. (en)
Vyše fotosyntezy označa pomalši rast ravniny ugličnogo dioksida.

A wash of greenery is spreading over the globe, from central Africa to Europe and South East Asia. (en)
Pokryva zeleni se širi po cělom světě, iz centralnoj Afriky v Europu i jugovzhodnu Aziju. (slovianski-b)

Between 1982 and 2009 about 18m square kilometres of new vegetation had sprouted on Earth’s surface, an area roughly twice the size of the United States. (en)
Medžu 1982. i 2009. godom na zemskoj površině prokličalo okolo 18 milijonov kvadratnyh kilometrov novogo rastlinstva - je to oblasť s gruba dvakrat večša od površiny Sjedinjenyh Štatov Ameriky.

The growth in greenery is a consequence of climate change. (en)
Prirast zeleni je poslědstvjem klimatskoj proměny. (slovianski-b)

As the planet heats up, places that were once too chilly for most plants to grow have become steadily more hospitable.
Po měrě kak se planeta zagrěvala, města - nekogda prehladne pro večšinu rastlin - stali vse bolje gostlive.

That extra vegetation, in turn, exerts its own effects on the climate.
Teto dodatočne rastliny projavjaju po redu svoje vlastno dělanje na klimat.

Filling the atmosphere with CO2 is a bit like filling a bath without a plug: the level will rise only if more water is coming out of the taps than is escaping down the drain.
Napolnjenje atmosfery CO2 nemnogo podhodi na zapolnjenje vanny bez čepa : ravnina se povyši le togda kak veče vody nateče iz krana než steče v odtok.

Climate scientists call the processes which remove CO2 from the air “sinks”.
Klimatology nazyvaju procesy, ktore odstranjaju CO2 iz povětra, "propadami".

The oceans are one such sink.
Oceany su jednym iz takyhto propadov.

Photosynthesis by plants is another: carbon dioxide is converted, with the help of water and light energy from the sun, into sugars, which are used to make more plant matter, locking the carbon away in wood and leaves.
Fotosynteza rastlin javi se drugym : ugličny dioksid se pretvarja, s pomoču vody i světlovoj energije iz solnca, v cukry, ktore se použivaju k tvorjenju večšej rastlinnoj masy i takto zaključaju uglik v drěvě i listju.

Earth’s carbon sinks seem to have become more effective, but the precise details are still unclear.
Zemske propady uglika kakby stali bolje efektivne, no točne podrobnosti ne su celkom jasne.

Faster-growing land plants are the chief reason.
Brzo rastuče nazemne rastliny su glavnoju pričinoju.

That makes sense: as CO2 concentrations rise, photosynthesis speeds up.
To ima smysl : pri rastě koncentracije CO2 fotosynteza pospěši.

Plants can photosynthesise up to 40% faster when concentrations of CO2 are between 475 and 600ppm.
Rastliny mogu fotosyntetizovati do 40 % brže, kogda koncentracija CO2 je medžu 475 a 600 ppm.
Glasovanje je čista gluposť. Voting is a pure nonsense.
Pišem slovjansky. I write Slovianski.

http://www.conlangs.fora.pl/index.php
http://steen.free.fr/interslavic/dynamic_dictionary.html
http://dict.interslavic.com/index.jsp
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
bandziol20
Member Avatar

A new drug dispenser may turn human beings into chemical weapons.
Novy davkovač lěkov može proměniti ljudi v kemično oružje.

Killing mosquitoes of the genus Anopheles, the sort that transmit malaria, is a serious business.
Ubijanje komarov iz roda Anopheles, v rodě tyh, ktore predavaju malariju, je važno dělo.

Some doctors would like to use people as bait.
Nektore lěkari by rade použili ljudi kak vabu.

Their idea is to dose those in malarious areas with a drug called ivermectin.
Ih idea je v tom, štoby podali žiteljam malaričnyh oblasti lěk zvany ivermectin.

This will not protect the dosees directly, for it does not act on the parasite that causes the disease.
... //
Glasovanje je čista gluposť. Voting is a pure nonsense.
Pišem slovjansky. I write Slovianski.

http://www.conlangs.fora.pl/index.php
http://steen.free.fr/interslavic/dynamic_dictionary.html
http://dict.interslavic.com/index.jsp
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
bandziol20
Member Avatar

Bright colours in the natural world are often a warning.
Světle barvy v prirodnom světě su često predupredženje.

Yet, the threat the beetles were warning of with their colours is not poison, but the presence of body armour that would be impossible for predators to chew.
Vse-taky ugroza, o ktoroj žuky predupredžaju svojimi barvami, ne je jad, ale prisutnosť tělesnogo pancira, ktorogo napastniky ne dokažu požvati.
Glasovanje je čista gluposť. Voting is a pure nonsense.
Pišem slovjansky. I write Slovianski.

http://www.conlangs.fora.pl/index.php
http://steen.free.fr/interslavic/dynamic_dictionary.html
http://dict.interslavic.com/index.jsp
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
« Previous Topic · Teksty · Next Topic »
Add Reply