Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to Sakurakai. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Sakurakai årsmöte 2017 12feburari
Topic Started: Jan 29 2017, 10:06 AM (472 Views)
Rosef
Member Avatar
Ordförande
[ *  *  *  * ]
Hej alla.
Det är snart dags igen för Sakurakai årsmöste att ta plats. Så vore bra så många som möjligt kan delta de som har

Datum: 12 feburari, söndag
Palts, Valla, Ungdomens Hus, Falun
Tid: 14:00Dagordningen och stadgarna:http://www.sakurakai.se/foreningen/stadgar/

1.Förening
Föreningens namn är Sakurakai.

2.Säte
Falun

3. Syfte
Föreningens syfte är att främja medlemarnas intresse i Japan och dess kultur.

4. Verksamhetsår
Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret 1 Januari – 31 December

5. Medlemskap
Medlemskap är tillgängligt för alla som medelar sin avsikt att bli medlem till styrelsen, följer föreningens stadgar samt inte stör föreningens verksamhet.
Medlem kan närhelst denne så önskar utträda ur föreningen, genom skriftlig eller muntlig begäran till styrelsen. Medlem som ej erlagt medlemsavgift anses ha begärt utträde ur föreningen.
En medlem som allvarligt skadat föreningen kan uteslutas av styrelsen. Styrelsen är skyldig att ge den uteslutningshotade medlemmen möjlighet att försvara sig innan beslutet sker. En sådan utesluten medlem kan återinträda endast om styrelse eller föreningsmöte så beslutar.

6. Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet och är ansvarig inför årsmötet.
Föreningens styrelse består av Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en eller flera extra ledamöter. Ordförande och kassör samt minst 3 till ledamöter väljs på årsmötet, styrelsen bestämmer sedan internt fördelningen av övriga poster inom styrelsen. Valbar är medlem i föreningen. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig enbart om Ordförande eller Vice ordförande samt minst hälften av övriga ordinarie ledamöter är närvarande.
Beslut på styrelsemöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
På styrelsemöte har endast medlemmar i föreningen, revisor samt av styrelsen särskilt inbjudna ickemedlemmar närvaro och yttrande rätt.
Sekreteraren ansvarar för att mötesprotokoll tilldelas samtliga ledamöter samt att det finns tillgängligt för samtliga medlemmar.

7. Revisor
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

8. Årsmöte, Föreningsmöte
Årsmötet och föreningsmöten är föreningens högsta beslutande organ. Närvaro- och yttranderätt har endast medlemmar samt revisor. Rösträtt har endast närvarande medlemmar. Röstning får ej ske genom fullmakt. Ordinarie årsmöte ska hållas senast 14:e Februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste skriftlig kallelse gått ut till alla medlemmar senast 2 veckor i förväg. Motioner måste vara inlämnade till styrelsen minst 1 vecka innan kallelsen går ut, för att möjliggöra detta skall styrelsen minst en vecka före sista motionsdag anslå detta.

Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie årsmöte.
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötes ordförande
4. Val av mötes sekreterare
5. Val av två justerare
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
8. Ekonomisk berättelse för föregående år
9. Revisionsberättelse för föregående år
10. Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Årets verksamhetsplan
12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
13. Val av styrelse (enligt paragraf 6)
14. Val av revisor
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
Föreningsmöte hålls om styrelsen eller revisor eller minst 5 medlemmar skriftligt begär det. För att vara behörigt måste skriftligen kallelse gått ut till alla medlemmar senast 1 vecka i förväg. Det måste vara minst 1 månad mellan varje föreningsmöte.
På föreningsmöte får ej följande frågor behandlas: Stadgemässiga val, stadgeändringar, ansvarsfrihet, uteslutning och upplösning.
På Årsmöte och Föreningsmöte gäller enkel majoritet i alla frågor som finns med i kallelsen och där stadgarna inte säger annat. På övriga frågor gäller 2/3 majoritet. Vid lika har mötesordförande utslagsröst.

9. Extra årsmöte
Om Styrelsen eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar skriftligen kräver det skall styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan de som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste skriftlig kallelse gått ut till alla medlemmar senast 2 veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämts i kallelsen behandlas.

10. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

11. Stadgeändring
Stadgarna kan enbart ändras av Årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 majoritet och förslaget måste finnas med i kallelsen. I annat fall krävs konsensus.
Ändring av Föreningsform (1) Syfte (3) Stadgeändring (11) och upplösning (12) kräver två på varandra följande årsmöten med minst 2 månaders mellanrum.

12. Upplösning
Förslag om upplösning sker på årsmöte. Om upplösning ska behandlas måste det framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på sista årsmötet.


Har ni några frågor ni vill ta upp lämna skicka gärna ett mail till mig

Mvh /Josef Vikblad
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Mcgreag
Member Avatar
Teknikansvarig, Revisor
[ *  *  *  *  * ]
Jag jobbar den dagen så jag kommer inte fören runt 17.00.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DealsFor.me - The best sales, coupons, and discounts for you
« Previous Topic · Föreningen · Next Topic »
Add Reply