Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to Sakurakai. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:

Sakurakai årsmöte 2017 12feburari

Posted by Rosef (Medlem) at Jan 29 2017, 10:06 AM. One comment

Hej alla.
Det är snart dags igen för Sakurakai årsmöste att ta plats. Så vore bra så många som möjligt kan delta de som har

Datum: 12 feburari, söndag
Palts, Valla, Ungdomens Hus, Falun
Tid: 14:00Dagordningen och stadgarna:http://www.sakurakai.se/foreningen/stadgar/

1.Förening
Föreningens namn är Sakurakai.

2.Säte
Falun

3. Syfte
Föreningens syfte är att främja medlemarnas intresse i Japan och dess kultur.

4. Verksamhetsår
Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret 1 Januari – 31 December

5. Medlemskap
Medlemskap är tillgängligt för alla som medelar sin avsikt att bli medlem till styrelsen, följer föreningens stadgar samt inte stör föreningens verksamhet.
Medlem kan närhelst denne så önskar utträda ur föreningen, genom skriftlig eller muntlig begäran till styrelsen. Medlem som ej erlagt medlemsavgift anses ha begärt utträde ur föreningen.
En medlem som allvarligt skadat föreningen kan uteslutas av styrelsen. Styrelsen är skyldig att ge den uteslutningshotade medlemmen möjlighet att försvara sig innan beslutet sker. En sådan utesluten medlem kan återinträda endast om styrelse eller föreningsmöte så beslutar.

6. Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet och är ansvarig inför årsmötet.
Föreningens styrelse består av Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en eller flera extra ledamöter. Ordförande och kassör samt minst 3 till ledamöter väljs på årsmötet, styrelsen bestämmer sedan internt fördelningen av övriga poster inom styrelsen. Valbar är medlem i föreningen. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig enbart om Ordförande eller Vice ordförande samt minst hälften av övriga ordinarie ledamöter är närvarande.
Beslut på styrelsemöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
På styrelsemöte har endast medlemmar i föreningen, revisor samt av styrelsen särskilt inbjudna ickemedlemmar närvaro och yttrande rätt.
Sekreteraren ansvarar för att mötesprotokoll tilldelas samtliga ledamöter samt att det finns tillgängligt för samtliga medlemmar.

7. Revisor
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

8. Årsmöte, Föreningsmöte
Årsmötet och föreningsmöten är föreningens högsta beslutande organ. Närvaro- och yttranderätt har endast medlemmar samt revisor. Rösträtt har endast närvarande medlemmar. Röstning får ej ske genom fullmakt. Ordinarie årsmöte ska hållas senast 14:e Februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste skriftlig kallelse gått ut till alla medlemmar senast 2 veckor i förväg. Motioner måste vara inlämnade till styrelsen minst 1 vecka innan kallelsen går ut, för att möjliggöra detta skall styrelsen minst en vecka före sista motionsdag anslå detta.

Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie årsmöte.
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötes ordförande
4. Val av mötes sekreterare
5. Val av två justerare
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
8. Ekonomisk berättelse för föregående år
9. Revisionsberättelse för föregående år
10. Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Årets verksamhetsplan
12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
13. Val av styrelse (enligt paragraf 6)
14. Val av revisor
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
Föreningsmöte hålls om styrelsen eller revisor eller minst 5 medlemmar skriftligt begär det. För att vara behörigt måste skriftligen kallelse gått ut till alla medlemmar senast 1 vecka i förväg. Det måste vara minst 1 månad mellan varje föreningsmöte.
På föreningsmöte får ej följande frågor behandlas: Stadgemässiga val, stadgeändringar, ansvarsfrihet, uteslutning och upplösning.
På Årsmöte och Föreningsmöte gäller enkel majoritet i alla frågor som finns med i kallelsen och där stadgarna inte säger annat. På övriga frågor gäller 2/3 majoritet. Vid lika har mötesordförande utslagsröst.

9. Extra årsmöte
Om Styrelsen eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar skriftligen kräver det skall styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan de som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste skriftlig kallelse gått ut till alla medlemmar senast 2 veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämts i kallelsen behandlas.

10. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

11. Stadgeändring
Stadgarna kan enbart ändras av Årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 majoritet och förslaget måste finnas med i kallelsen. I annat fall krävs konsensus.
Ändring av Föreningsform (1) Syfte (3) Stadgeändring (11) och upplösning (12) kräver två på varandra följande årsmöten med minst 2 månaders mellanrum.

12. Upplösning
Förslag om upplösning sker på årsmöte. Om upplösning ska behandlas måste det framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på sista årsmötet.


Har ni några frågor ni vill ta upp lämna skicka gärna ett mail till mig

Mvh /Josef Vikblad

Sakurakai i Mellandagarna

Posted by Mcgreag (Admin) at Nov 25 2016, 11:56 PM. One comment

Eftersom många utsocknes är tillbaka i stan över jul och nyår så brukar det vara en bra tid att träffas och göra något roligt som att titta på 80-90-tals anime och laga lite japansk mat. Vi brukar dessutom köra nyår på valla med tacos.

Personligen är jag ledig onsdag-fredag 28-30 december så någon eller några av dom dagarna vore väl bra. På Nyårsafton jobbar jag till 19.15 men jag kommer efter det.

Så då är frågorna:
1. Vilken eller vilka dagar?
2. Vill vi laga någon japansk mat och isåfall vilken? (Ramen, Curry, Sukiyaki etc)

Sakurakai och Sverok spellov

Posted by Rosef (Medlem) at Sep 24 2016, 09:39 PM. 6 comments

Hej alla

Kommer lite bortglömt inlägg här och sent.

Vi tänkte delta i Sverokspellov som sker under höstlovet. Vilken dag under höstlovet spelar ingen roll, men se vilka dagar som fungerar bäst.

Information kan ni se i denna länk vad Sverok spellovet är förnåt.http://www.spellovet.nu/


Vi kan göra vad som helst, spel marathon, film, brädspel etc etc
skriv gärna ner vad ni kan tänkas vilja göra, eller om ni är intresserade att delta.

Japansk Middag 2016

Posted by Mcgreag (Admin) at Apr 17 2016, 12:13 PM. 12 comments

Det börjar bli dags för den årliga japanska middagen.
Som datum föreslår jag Lördag 28/5.

Är det en dag som passa folk?
Vilka rätter ska vi laga?
Vilka kommer?

Crest of the Stars Maraton

Posted by Mcgreag (Admin) at Feb 21 2016, 12:29 PM. One comment

Posted Image
Tänkte det var dags för ett animemaraton och Crest of the Stars är alltid en favorit.
Crest of the Stars är en space opera med en lagom blandning av spaceship action och romantik/drama. Dialogerna mellan huvudpersonerna påminner dessutom om Spice and Wolf.

Serien är på 3 säsonger (13+13+10 avsnitt) och 2 OAV (1+2 avsnitt). Bör ta 14 timmar 45 minuter att ta sig igenom. Jag rekommenderar att vi startar 11.00. Då är vi klara någon gång mellan 02.00-03.00 med lite tid för middag medräknat.

Som dag föreslår jag Lördag 2/4, det är helgen i slutet av påsklovet. Jag kan ingen annan helg före det tyvärr så om den dagen inte passar får vi lägga det senare.

Sakurakai horrogaming weekend

Posted by Rosef (Medlem) at Feb 4 2016, 11:57 PM. 0 comments

March 4-6th (fri-sun)
It will take place at Sakurakai


From a little bit short break, the time has come again. Sakurakai Horror-gaming marathon.
This time we will continue our fight in the Silent Hill series with Silent Hill 2 on PS2
and we will try to start playing ZombieU on Nintendo WiiU.

As usual the gaming can also go on until sunday also, depending how much the other members want.

Sakurakai årsmöte 2016, 14 feburari

Posted by Rosef (Medlem) at Jan 31 2016, 01:35 AM. 0 comments

Hej alla.
Det är snart dags igen för Sakurakai årsmöste att ta plats. Så vore bra så många som möjligt kan delta de som har

Datum: 14 feburari, söndag
Palts, Valla, Ungdomens Hus, Falun
Tid: 14:00Dagordningen och stadgarna:
http://www.sakurakai.se/foreningen/stadgar/

1.Förening
Föreningens namn är Sakurakai.

2.Säte
Falun

3. Syfte
Föreningens syfte är att främja medlemarnas intresse i Japan och dess kultur.

4. Verksamhetsår
Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret 1 Januari – 31 December

5. Medlemskap
Medlemskap är tillgängligt för alla som medelar sin avsikt att bli medlem till styrelsen, följer föreningens stadgar samt inte stör föreningens verksamhet.
Medlem kan närhelst denne så önskar utträda ur föreningen, genom skriftlig eller muntlig begäran till styrelsen. Medlem som ej erlagt medlemsavgift anses ha begärt utträde ur föreningen.
En medlem som allvarligt skadat föreningen kan uteslutas av styrelsen. Styrelsen är skyldig att ge den uteslutningshotade medlemmen möjlighet att försvara sig innan beslutet sker. En sådan utesluten medlem kan återinträda endast om styrelse eller föreningsmöte så beslutar.

6. Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet och är ansvarig inför årsmötet.
Föreningens styrelse består av Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en eller flera extra ledamöter. Ordförande och kassör samt minst 3 till ledamöter väljs på årsmötet, styrelsen bestämmer sedan internt fördelningen av övriga poster inom styrelsen. Valbar är medlem i föreningen. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig enbart om Ordförande eller Vice ordförande samt minst hälften av övriga ordinarie ledamöter är närvarande.
Beslut på styrelsemöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
På styrelsemöte har endast medlemmar i föreningen, revisor samt av styrelsen särskilt inbjudna ickemedlemmar närvaro och yttrande rätt.
Sekreteraren ansvarar för att mötesprotokoll tilldelas samtliga ledamöter samt att det finns tillgängligt för samtliga medlemmar.

7. Revisor
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

8. Årsmöte, Föreningsmöte
Årsmötet och föreningsmöten är föreningens högsta beslutande organ. Närvaro- och yttranderätt har endast medlemmar samt revisor. Rösträtt har endast närvarande medlemmar. Röstning får ej ske genom fullmakt. Ordinarie årsmöte ska hållas senast 14:e Februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste skriftlig kallelse gått ut till alla medlemmar senast 2 veckor i förväg. Motioner måste vara inlämnade till styrelsen minst 1 vecka innan kallelsen går ut, för att möjliggöra detta skall styrelsen minst en vecka före sista motionsdag anslå detta.

Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie årsmöte.
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötes ordförande
4. Val av mötes sekreterare
5. Val av två justerare
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
8. Ekonomisk berättelse för föregående år
9. Revisionsberättelse för föregående år
10. Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Årets verksamhetsplan
12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
13. Val av styrelse (enligt paragraf 6)
14. Val av revisor
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
Föreningsmöte hålls om styrelsen eller revisor eller minst 5 medlemmar skriftligt begär det. För att vara behörigt måste skriftligen kallelse gått ut till alla medlemmar senast 1 vecka i förväg. Det måste vara minst 1 månad mellan varje föreningsmöte.
På föreningsmöte får ej följande frågor behandlas: Stadgemässiga val, stadgeändringar, ansvarsfrihet, uteslutning och upplösning.
På Årsmöte och Föreningsmöte gäller enkel majoritet i alla frågor som finns med i kallelsen och där stadgarna inte säger annat. På övriga frågor gäller 2/3 majoritet. Vid lika har mötesordförande utslagsröst.

9. Extra årsmöte
Om Styrelsen eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar skriftligen kräver det skall styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan de som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste skriftlig kallelse gått ut till alla medlemmar senast 2 veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämts i kallelsen behandlas.

10. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

11. Stadgeändring
Stadgarna kan enbart ändras av Årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 majoritet och förslaget måste finnas med i kallelsen. I annat fall krävs konsensus.
Ändring av Föreningsform (1) Syfte (3) Stadgeändring (11) och upplösning (12) kräver två på varandra följande årsmöten med minst 2 månaders mellanrum.

12. Upplösning
Förslag om upplösning sker på årsmöte. Om upplösning ska behandlas måste det framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på sista årsmötet.


HAr ni några frågor ni vill ta upp lämna till ett PM till mig då.

Mvh /Josef Vikblad

LAN på NTI-gymnasiet

Posted by Mcgreag (Admin) at Nov 12 2015, 11:58 AM. One comment

Två av medlemmarna i vallas styrelese går på NTI gymnaiset och kommer att anordna ett LAN där för de som går där. De vill ha lite aktiviteter även för de som inte spelar datorspel och valla har åtagit sig att ordna med brädspel och konsoler.

Jag har åtagit sakurakai att stå för konsol delen med ett fokus på fightingspel. Tanken från min sida är att ta med 2-3 PS3 och 1-2 360, exakt antal är lite beroende på tilllgång till skärmar och liknande.

Mer detaljer runt detta kommer senare.

Anime Måndag är död,

Posted by Mcgreag (Admin) at Nov 8 2015, 12:55 AM. 3 comments

Då intresset för anime måndagarna varit i princip icke existerande de senaste två åren tycker jag att det är dags att lägga ner det.

Lite historia och statistik:
Vi började på torsdagar men flyttade det för ett år sedan till måndagar för att passa bättre med mina arbetstider.
Vi började hösten 2008 med serierna: Macross Frontier, Nodame Cantabile, Hanbun no Tsukui ga Noboru Sora och Last Exile.
Anledningen till att vi startade var att vi precis skaffat vår första projektor (och inte behövde titta på anime på en 15" CRT längre).
Under de 6.5 år vi har oavbrutet kört det har vi hunnit med ca 350 möten (officiellt ligger vi på vecka 353 men det var lite oordning med veckonummerna för några år sedan så ta det +-5) och har hunnit se på 120 serier för ca 1000 timmar anime.
Lista över alla serier vi sett i kronologisk ordning: http://www.sakurakai.se/mandagar/mandagars-arkiv/


Så för att ersätta detta tänker jag införa JRPG Måndagar. Vi väljer helt enkelt ut ett JRPG och spelar igenom det över ett antal måndagar. Ungefär som vi gjorde med Grandia II. Det friar upp lördagarna till mer varierade aktiviteter.
Även om jag kallar det JRPG Måndag så kommer det inte vara begränsat till bara JRPGs, i listan av spel som är planerade har vi t.ex. Enslaved: Odyssey to the West.

Vi börjar preliminärt Måndag 16/11 med Sword Art Online: Lost Song.

Det är preliminärt då det är lite osäkert om digitala Vita versionen (vi kommer spela Vita versionen på PS TV då PS3 versionen inte kommer till EU/US och vi har ingen PS4) är tillgänglig då eller ej. För närvarande går det att preorder digitala PS4 versionen men inte digitala Vita versionen (båda finns dock som fysik preorder).

Hemsidan kommer uppdateras med denna information under veckan.

Japansk mat på valla i mellandagarna

Posted by Mcgreag (Admin) at Oct 26 2015, 01:35 AM. 6 comments

Tänkte göra något liknande det vi gjorde förra året och laga någon japansk mat på vall i mellandagarna. Exakt vilket dag är inte bestämt än men preliminärt kan vi säga lördag 26/12.
Tanken är att göra som förra gången och laga en rätt då vallas kök inte lämpar sig för något mer avancerat än så.

Då är frågan bara vad vi ska laga. Jag har 3 förslag men det finns andra saker vi skulle kunna tänka oss. Notera också att det slutgiltiga beslutet är beroende på vilka ingredienser jag kan få tag på så det är möjligt att det inte blir det vinnande alternativet.

Jag skulle uppskatta om bara de som faktiskt planerar att delta i middagen röstar. Det är inte en bindande anmälan att rösta, räcker att du funderar på att delta.